ZURICH SİGORTA & İHTİYAÇ HARİTASI & HEYMO RUH SAĞLIĞI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AYDINLATMA METNİ

Çin'de başlayıp daha sonra Türkiye dahil tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınının (“Pandemi”) ardından, Z Zurich Foundation ve Zurich Sigorta A.Ş., yaşanan Pandemi’nin (i) sağlık çalışanlarının ve (ii) öğretmenlerin, ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak, Hedef Kitle’ye psikolojik destek sağlamak için S.S. İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi ("İhtiyaç Haritası") ve Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. (“HeyMo”) işbirliği ile kurumsal bir Sosyal Sorumluluk Projesi ("Sosyal Sorumluluk Projesi") yürütmeye karar vermiş olup Sosyal Sorumluluk Projesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle öncelikli odağını depremden etkilenen (i) öğretmenler; (ii) sağlık çalışanları; (iii) afet görevlileri; (iv) afet gönüllüleri; (v) (18 yaşından büyük) afetten etkilenen bireylere (hepsi birlikte“Hedef Kitle”) ’ye çevirmiştir. Ancak Proje kapsamında öğretmenler ve sağlık çalışanlarına son derece önemli ve stresli bir iş yapmalarından dolayı pandemi veyahut depremden etkilenmesinden bağımsız olarak genel kapsamda psikolojik destek verilmesine karar verilmiştir. Buna göre Proje kapsamında destek almak isteyen kişiler için hazırlanan işbu Aydınlatma Bildirimi ile kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işleneceği, hangi tür kişisel verilerinin işleneceği, kimlere aktarılabileceği, kişisel verilerinizin işlenme yöntemi ve kişisel verilerinizin korunması kapsamında haklarınız konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“KVKK”) düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde sizlere bilgi vermeyi amaçlamaktayız.

İşbu Aydınlatma Metni’ne ek olarak web sitesi üzerinde yer alan çerezler vasıtasıyla elde edilen, işlenen ve aktarılan kişisel verilerinize ilişkin Çerez Politikası’nı lütfen inceleyiniz.

1.VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİ

İşbu Aydınlatma Metni'nde detaylıca açıklanan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu, aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen HEYMO ETKİNLİK HİZMETLERİ A.Ş.'dir.

2.VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLER

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında işleyeceğimiz kişisel verilerinizi (kategorik olarak); veri işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler ile aşağıda açıklamaktayız:

A. Kaydınızın oluşturulması amacıyla:

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında kaydınızın oluşturulması ve randevu talebinizi onaylamaları için Sosyal Sorumluluk Projesi paydaşımız olan İhtiyaç Haritası'na ve talep edilen hizmetin alınabilmesi için ilgili Psikoloğa aktarılması amacıyla işlenecektir.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında psikolojik destek yalnızca Hedef Kitle'ye verileceğinden; kayıt yapan kişinin Hedef Kitle kapsamında olup olmadığını öğrenmek için mesleki bilgilerinizi işliyor olacağız.

Acil durumda ulaşılacak yakın bilgisi ise; görüşme sırasında danışanın hayati tehlikesinin bulunduğunun Psikolog tarafından değerlendirilmesi halinde danışan kişinin yakınına ulaşılması amacıyla işlenecektir.

Söz konusu kişisel veri işleme için dayandığımız hukuki sebep, veri işleme için açıkça rızanızın bulunması halinde KVKK'nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanızdır.

B. Randevu talebinizin değerlendirilmesi amacıyla

Sosyal Sorumluluk Projesi paydaşı İhtiyaç Haritası'nın psikolojik destek randevu talebinizi onaylayabilmesi amacıyla başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik bilgileriniz işlenecektir. Bu veriler KVKK uyarınca "sağlık verisi" olarak değerlendirilmekte olup, söz konusu veriler Proje kapsamında açık rızanız olmadan işlenemeyecektir. Sağlık verilerinin işlenmesi için dayanılan hukuki sebep; KVKK'nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızdır.

C. İstatistiki veri ortaya çıkarmak amacıyla

Mesleki bilgileriniz başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik bilgileriniz; Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tüm başvuranların bilgileri anonimleştirmek suretiyle; İhtiyaç Haritası tarafından kategorik bazda bir istatistik ve oran çıkarılması amacıyla işlenecektir. KVKK'nın 28. maddesi uyarınca "kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi" hali Kanun'un uygulanmayacağı haller arasında sayılmaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi ancak işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak, aktarılan üçüncü kişilerin Sosyal Sorumluluk Projesi için verdiği hizmetler dahilinde kullanmaları kaydıyla üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarılacağı üçüncü tarafları, aktarım amaçlarımızı ve aktarım için dayandığımız hukuki sebepleri aşağıda bulabilirsiniz:

Kimlik ve iletişim bilgileriniz ve acil durumda iletişime geçilecek yakın bilginiz; kaydınızın oluşturulması amacıyla yukarıdaki paragrafta açıklanan sağlık bilgileriniz ise randevu talebinizin değerlendirilip onaylanması amacıyla açık rızanıza dayanarak İhtiyaç Haritası'na aktarılacaktır.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında başvuru mekanizması kurmak, başvuruları toplamak ve teknik gereklilikleri yönetmek amacıyla Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. şirketinin hizmet tedarikçisi (Vavien Agency) tarafından düzenlenen websitesi kurulmuş olup, bu anlamda başvuru bilgileriniz (Vavien Agency)'ye ait sunucuda toplanacaktır. Kişisel verilerinizin güvenliği için KVKK uyarınca gerekli önlemler alınmaktadır. Veri sorumlusu, hizmet tedarikçilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İhtiyaç Haritası, randevu talebinizi onaylaması halinde başvuru kapsamında sağladığınız ve yukarıda açıklanan (kimlik ve iletişim bilgileriniz, acil durumda iletişime geçilecek yakın bilginiz ile başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik) bilgilerinizi açık rızanıza dayanarak projede çalışacak psikologlara aktaracaktır. Aktarımın amacı, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında psikologlarla randevu talebi oluşturan danışanları mental destek almaları için buluşturmaktır. Danışmanlık seansları çevrimiçi platform veya telefon üzerinden yapılacak ve görüşme verilerine (detaylı psikolojik ve sağlık verilerinize) Zurich Sigorta A.Ş.’nin, Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş’nin. ve hizmet tedarikçisi Vavien Agency ünvanlı hizmet tedarikçisinin erişimi olmayacaktır. Söz konusu verilerinizin projede çalışacak psikologlar tarafından işlenmesinde bu kişiler KVKK uyarınca ayrıca "veri sorumlusu" olup, söz konusu veri işleme faaliyetleri için bilgilendirmeyi kendileri tarafından sunulacak Aydınlatma Metninden ayrıca takip etmeniz gerekecektir.

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi veya aktarılması için sağladığınız açık rızayı, veri sorumlusuna başvurarak dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Açık rızanızın psikologlarla seans randevunuzdan önce çekmeniz durumunda bu hizmetten yararlanamayacağınızı belirtmek isteriz. Randevularınızın oluşturulabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunluluk teşkil etmesi sebebiyle hizmetler açık rıza koşuluna bağlanmış sayılamayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verileriniz www.yanyanayiz.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmanız sırasında formlarda doldurduğunuz bilgilerin sistemlere kaydedilmesi yoluyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNİ HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen ilgililerin veri sorumlusuna başvurarak kullanabileceği hakları 6698 sayılı Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi’nde düzenlenmiştir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen esaslara uygun şekilde yapılmalıdır. Mevzuata uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayabilir.

Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş., talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin KVKK uyarınca ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. tarafından mevzuat uyarınca belirlenen ücret talep edilecektir.

Saygılarımızla,

Unvan: Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş.
Adres: Balmumcu Mah. Itri Sk. No: 32 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 0462082321600001
E-Posta: hacer.cin@tbwa.com.tr
KEP Adresi: heymoetkinlik@hs01.kep.tr